Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası

Bu Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası Sirkhet Danışmanlık Efecan Başöz (Sirkhet Danışmanlık) tarafından yönetilen internet sitesi https://sirkhet.com/ (Sitemiz) vasıtası ile sunduğunuz kişisel verilerinizin, belirli türdeki teknik ve web tarama bilgilerinin Sitemiz’de çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanma ve işlenme usullerini açıklar.

Sirkhet Danışmanlık, Sitemiz üzerinden vermiş olduğunuz bilgilerin gizliliği, korunması ve ilgili diğer hususlarda cari kuralları belirtilen bu Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası’nı benimser.

Sirkhet Danışmanlık, güvenliğinize önem verir ve bilgilerinizin saklanması konusunda şeffaf olmaya özen gösterir. Bu Gizlilik Politikası ve Çerez (Cookie) Politikası, ne tür kişisel verilerinizin toplandığı, bu bilgilerin nasıl kullanıldığı, gerekmesi halinde bu bilgilerin kimlerle paylaşıldığı, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu ve bu haklarınızı nasıl kullanabildiğiniz hususunda genel bir çerçeve sağlar.

Lütfen Sitemiz’i kullanmadan ve/veya kişisel bilgilerinizi sunmadan önce bu Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası’nı okuyunuz.

Kişisel Veri

“Kişisel Veri” sizi tanımlayan ya da sizi tanımlamak için kullanılabilecek bilgilerdir. Sitemiz’e gönderdiğiniz veya Sitemiz vasıtasıyla topladığımız ve/veya erişilebilir formda sakladığımız bilgiler kişisel veri kapsamına girer. Kişisel verilere örnek olarak adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve internet protokol (IP) adresiniz sayılabilir.

Sirkhet Danışmanlık’ın İşlediği Kişisel Veriler

Sitemiz’de veri alanlarına girdiğiniz kişisel bilgiler Sirkhet Danışmanlık tarafından işlenir. Çeşitli konularda bilgi almak, Sirkhet Danışmanlık ile irtibat kurmak, iş başvurusunda bulunmak veya anketlere yanıt vermek gibi amaçlarla Sitemiz üzerinden bilgilerinizi gönderebilirsiniz.

Bunlara ek olarak, Sirkhet Danışmanlık siz çevrimiçi olarak bilgi vermeseniz dahi Sitemiz’e yapmış olduğunuz ziyaretler hakkında bilgi toplar. Tarayıcı tipiniz, tarayıcı diliniz, işletim sisteminiz, internet protokol (IP) adresiniz, Sitemiz’i ziyaret etmeden önce ve sonra ziyaret ettiğiniz sitelerin URL’leri, sizi Sitemiz’e götüren web aramanız, görüntülediğiniz web sayfaları, görüntülediğiniz reklamlar ve Sitemiz’de tıkladığınız bağlantılar bahsi geçen bilgilere örnek olarak sayılabilir.

Sirkhet Danışmanlık işlediği kişisel verileri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin gerekli kıldığı kapsamda tedbirleri alarak korur. Ek olarak, Sirkhet Danışmanlık kişisel verileriniz için sosyal beklentilere uygun tedbirler de alır.

Kişisel verilerinizi Sirkhet Danışmanlık’a sağlayarak bu bilgilerin toplanmasına, aktarılmasına, depolanmasına ve dolayısıyla işlenmesine açıkça rıza gösterirsiniz. Sirkhet Danışmanlık Sitemiz’e sunduğunuz kişisel verilerinizi, sorularınıza yanıt vermek ve size etkin şekilde hizmet sunmak amacıyla kullanır.

Sirkhet Danışmanlık çevrimiçi sunduğunuz kişisel verileri çevrimdışı sunduğunuz kişisel verileriniz ve/veya üçüncü kişilere temin edilen verileriniz ile birleştirebilir. Sirkhet Danışmanlık, bu birleştirilmiş kişisel verileri Sitemiz’i daha iyi tasarlamak, bilgileri size iletmek, pazarlama ve araştırma faaliyetlerimizi geliştirmek ve diğer ticari işlemleri kolaylaştırmak amacıyla kullanır.

Gizliliğinizi korumak amacıyla, özellikle talep etmediğimiz bilgileri sunmayarak Sirkhet Danışmanlık’ın hakkınızda topladığı kişisel verilerin miktar ve türünü sınırlayabilirsiniz.

Sirkhet Danışmanlık, hizmetlerini pazarladığı ve/veya bir faaliyeti birlikte yürüttüğü üçüncü kişilerle kişisel verilerinizi paylaşabilir. Sirkhet Danışmanlık iş faaliyetlerini yürütmek amacıyla irtibat kurduğu üçüncü kişilerle de bilgilerinizi paylaşabilir.

Sirkhet Danışmanlık’ın yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere Sirkhet Danışmanlık’ın yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile kişisel verileriniz paylaşılabilir.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Sitemiz vasıtasıyla sunduğunuz kişisel verilere sınırlı sayıda Sirkhet Danışmanlık çalışanı erişir. Çalışanlarımız gizliliğin önemi, ziyaretçilerin verilerinin mevzuata uygun ve güvenli şekilde işlenmesi ve yönetilmesi konusunda eğitimlidir.

Kişisel verilerin korunması Sirkhet Danışmanlık için büyük önem taşır. Sirkhet Danışmanlık, kişisel verilere yetkisiz erişilmemesi ve/veya bu bilgilerin kaybolmaması, hatalı kullanılmaması, ifşa edilmemesi, değiştirilmemesi veya imha edilmemeleri için gerekli önlemleri alır.

Sirkhet Danışmanlık, kişisel verilerinizin gizliliğinin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder. Sirkhet Danışmanlık’ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına rağmen, Sitemiz’e ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Sirkhet Danışmanlık bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

Çocukların Gizliliği

Sirkhet Danışmanlık bilgisi dahilinde Sitemiz’de çocuklardan (18 yaşından küçükler) kişisel veri toplamaz ve bu bilgileri kullanmaz. Çocukların Sirkhet Danışmanlık ile irtibata geçmesine, Sitemiz’i ziyaret etmesine ve/veya çevrimiçi veya çevrimdışı veri paylaşmalarına bilgimiz dahilinde izin vermeyiz.

KVKK’nın 11. Maddesi Doğrultusunda Haklarınız

Sirkhet Danışmanlık’a başvurarak, kişisel verilerinizin;

  • işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • işlenmiş ise bilgi talep etme,
  • işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  • eksik ve/veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  • KVKK çerçevesinde silinmesini ve/veya yok edilmesini isteme,
  • aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  • münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Yukarda sayılan yasal haklarınızı kullanmanıza rağmen hizmet sözleşmesi, kayıt tutma yükümlüğümüz ve diğer yasal yükümlülüklerimiz kapsamında belirli kişisel verilerinizi saklarız.

Çerez (Cookie) ve Diğer İzleme Teknolojilerinin Kullanımı

Çerez (Cookie), Sitemiz’i ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük metin dosyası veya bilgilerdir. Sirkhet Danışmanlık, ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek için yasal yükümlülükleri çerçevesinde, bu Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplar, işler, üçüncü kişilerle paylaşır ve güvenli olarak saklar.

Sirkhet Danışmanlık, Sitemiz’deki bir veri alanına girdikten sonra sıklıkla ziyaret ettiğiniz bölümler gibi kişisel verilerinizi çerez veya diğer teknolojiler sayesinde hatırlayabilir. Bu teknolojiler, daha iyi bir hizmet sunmamıza, ziyaretçi tercihlerine bağlı şekilde Sitemiz’i kişiselleştirmemize, istatistik derlememize, eğilimleri analiz etmemize ve bu gibi amaçlarla Sitemiz’i yönetmemize ve geliştirmemize izin vermeniz sizin için de kolaylık sağlar. Sitemiz’in bazı bölümleri bu pasif bilgi toplama teknolojilerini kullanmadan çalışmayabilir.

Çerez Çeşitleri

Sitemiz’de oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanırız. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde siz silinceye veya süreleri doluncaya kadar kalır. İnternet tarayıcınızın talimatlarını izleyerek kalıcı çerezleri kaldırabilir, hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz.

Bazı internet tarayıcıları çerez ve diğer teknolojik izleme araçlarının kullanımını sınırlamanıza ve hatta engellemenize izin verir. Bu seçenekleri öğrenmek için internet tarayıcınızın sunduğu bilgilere göz atınız.

Kalıcı çerezleri ve/veya oturum çerezlerini reddetmeniz halinde, Sitemiz’i kullanmaya devam edebilirsiniz. Fakat Sitemiz’in tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı hale gelebilir.

Üçüncü Kişi Çerezleri

İş ortaklarımız, reklam platformları, sosyal medya platformları ile analitik bilgileri toplama hizmeti veren kişiler gibi üçüncü kişilerin cihazlarınıza çerez kaydetmelerine izin vermiş olabilirsiniz. Bu çerezler hakkında daha fazla bilgi edinmek için, lütfen bu üçüncü kişi kurum ve kuruluşların gizlilik politikalarını ve/veya çerez politikalarını inceleyiniz.

Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası Güncellemeleri

Tüm ziyaretçiler, bu Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası’nı okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Yasal mevzuatta sayılan istisnalar haricinde Sirkhet Danışmanlık, bir ön bildirimde bulunmaksızın tek taraflı inisiyatifi ile bu Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası’nı değiştirme hakkını saklı tutar. Sirkhet Danışmanlık gizlilik uygulamalarının değişmesi halinde alt kısımdaki yürürlük tarihi vasıtasıyla sizi bilgilendirir.

Güncelleme Tarihi : 30.11.2019